Klapy oddzielania p.poż

Klapy przeciwpożarowe odcinające, zabezpieczają przejście przewodów wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych przez przegrody budowlane, stanowiąc elementy oddzielenia przeciwpożarowego. Zadaniem klap jest zamknięcie strefy, w której powstał pożar, tak aby gazy i ogień nie rozprzestrzeniały się przewodami wentylacyjnymi lub klimatyzacyjnymi do innych stref. Zamknięcie klap przeciwpożarowych w części budynku objętej lub zagrożonej pożarem nie powinno powodować przerwy w pracy instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w strefach niezagrożonych pożarem.

Zapewniamy projekt wykonawczy i powykonawczy systemu klap oddzielenia pożarowego uzgodniony z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych jak i dostawę oraz montaż, konserwację i przeglądy techniczne zaprojektowanego systemu.