Hydranty zewnętrzne

Hydrant zewnętrzny - zawór wbudowany w sieć wodociągową przeciwpożarową, przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celów przeciwpożarowych.

Hydranty mogą być zainstalowane wyłącznie na sieci wodociągowej przeciwpożarowej i zlokalizowane w taki sposób, aby zawsze istniała możliwość dostępu do nich jednostek straży pożarnej. Hydranty zewnętrzne powinny być nadziemne lub w szczególnych przypadkach podziemne.

Zapewniamy projekt wykonawczy i powykonawczy sieci hydrantowej uzgodniony z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych jak i dostawę oraz montaż, konserwację i przeglądy techniczne zaprojektowanego systemu.