Hydranty wewnętrzne

Hydranty wewnętrzne, jako część instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, są wg nomenklatury europejskiej stałymi urządzeniami gaśniczymi. W odpowiednich warunkach umożliwiają one bardzo efektywne zwalczanie pożaru dzięki natychmiastowemu dostępowi do ciągłego zaopatrzenia w wodę.

Nowoczesny poziom rozwiązań konstrukcyjnych hydrantów wewnętrznych, instalowanych w obiektach na terenie Polski, zapewniają niżej wymienione normy, które zostały określone jako obowiązujące poprzez właściwe rozporządzenie MSWiA:

PN-EN 671-1 "Hydranty wewnętrzne. Wymagania techniczne dotyczące hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym".

PN-EN 671-2 "Hydranty wewnętrzne. Wymagania techniczne dotyczące hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym".

PN-EN 671-3 "Hydranty wewnętrzne. Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym".

PN-B-02865:1997/Ap1:1999 "Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa".

Zapewniamy projekt wykonawczy i powykonawczy sieci hydrantowej uzgodniony z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych jak i dostawę oraz montaż, konserwację i przeglądy techniczne zaprojektowanego systemu.